Om Næstved Klatreklub

Næstved Klatreklub er drevet af ildsjæle.

Vi har fra klubbens begyndelse været drevet af at klubben løfter i flok.

Nogen af disse ildsjæle, har dog formelle roller i klubben.

Bestyrelsen
Formand
Thomas Sigsgaard
Formand og Instruktør 2
Skriv til formanden
Kasserer
Bjørg Zinkernagel
Kasserer
Skriv til kassereren
Bestyrelsesmedlem
René Christensen
Bestyrelsesmedlem, Instruktør 3 og Træner 1
Bestyrelsesmedlem
Mette Bruun
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Christian Bülow
Bestyrelsesmedlem og Instruktør 3
Bestyrelses suppleant
Mads Hebo
Bestyrelses suppleant
Instruktører og trænere
Instruktør 3 og Sportsklatreinstruktør
Just Larsen
Instruktør 3 og Sportsklatreinstruktør
Instruktør 3 og Træner 1
René Christensen
Næstformand, Instruktør 3 og Træner 1
Instruktør 3
Christian Bülow
Bestyrelsesmedlem og Instruktør 2
Instruktør 3
Jacob Jørgensen
Instruktør 3
Skriv til Jacob
Instruktør 3
Erik Løfgren
Instruktør 3
Instruktør 3
Joe Schaufuss
Instruktør 3
Instruktør 2 og Træner 1
Gynther Strikkertsen
Træner 1
Instruktør 2 og Træner 1
Radka Minhova
Instruktør 2 og Træner 1
Instruktør 2
Thomas Sigsgaard
Formand og Instruktør 2
Skriv til formanden
Instruktør 2
Kim Petersen
Instruktør 2
Instruktør 2
Birgitte Bruun Okholm
Instruktør 2
Instruktør 2
Frederik Pyndt Jensen
Instruktør 2
Instruktør 2
Martin Christensen
Instruktør 2
Instruktør 2
Dorthe Meden
Instruktør 2
Instruktør 2
Kennet Pedersen
Instruktør 2
Instruktør 2
Jim Quitzau
Instruktør 2
Instruktør 2
Emil Kampp
Instruktør 2
Instruktør 2
Morten Brask
Instruktør 2

Som alle andre foreninger, så er Næstved Klatreklub grundlæggende baseret på sine vedtægter, som er besluttet af klubbens øverste myndighed generalforsamlingen.

Næstved Klatreklubs vedtægter

§ 1

Klubbens navn er ”Næstved Klatreklub.” Herefter forkortet til NKL.

§ 2

Klubben har hjemsted på Ringstedgade 237 Næstved.

§ 3

Klubbens formål
At vække og fremme interessen for klatring på klatrevæggen, i træer, og andre egnede steder.
At skabe de organisatoriske og praktiske rammer for drift af klatrefaciliteter til brug for klubben.
At fremme viden om sikkerhed ved klatring, og derved øge glæden ved et aktivt friluftsliv.
At være et sundt fritidstilbud for alle, der efterlever klubbens vedtægter.

§ 4

Medlemskab
Enhver, der støtter klubbens formål og vedkender sig dens vedtægter, kan være medlem af klubben.
Personer under 18 år kan kun opnå medlemskab, når forældre eller værges skriftlige tilladelse foreligger. Klubbens gældende reglement skal følges.
Medlemskab gælder fra det øjeblik, der er betalt kontingent, og indtil skriftlig udmeldelse foreligger ved bestyrelsen.
Udmeldelsen er gældende fra udgangen af pågældende regnskabsperiode.

§ 5

Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker senest to uger før (ti hverdage) gennem meddelelse til medlemmerne via mail, og ved opslag i klubbens område.
Dagsorden skal som minimum indeholde:
1-Valg af stemmetællere.
2- Valg af dirigent og referent.
3- Formandens beretning.
4- Kasserens fremlæggelse af revideret regnskab.
5- Fastlæggelse af kontingent efter forslag fra bestyrelsen.
6- Behandling af indkomne forslag
7- Godkendelse af budget.
8- Der vælges repræsentanter til Næstved Klatreklubs 5 personers bestyrelse.
Kassereren er kun på valg i ulige år.
Formanden er kun på valg i lige år.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.
9- Valg af 1 bestyrelsessuppleant. Vælges for 1 år.
10- Valg af revisor og revisorsuppleant. Vælges for 1 år.
11- Eventuelt.

Dirigenten leder generalforsamlingen, samt opgør afstemnings-resultater.
Afstemning foretages ved håndsoprækning eller, såfremt et tilstedeværende medlem ønsker det, skriftligt.
Stemmeret har alle medlemmer af klubben over 16 år, der ikke er i kontingentrestance.
Beslutninger træffes, såfremt de ikke vedrører vedtægtsændringer, ved simpelt flertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.
Vedrører et forslag ændringer i vedtægterne skal mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer være mødt frem og 2/3 af disse fremmødte medlemmer skal stemme for ændringerne før forslaget kan vedtages.

Er en generalforsamling, hvor forslag om ændringer i vedtægterne er fremsat, ikke beslutningsdygtig, indkalder bestyrelsen inden fire uger derefter til en ekstraordinær, generalforsamling, hvor den/de ændringsforslag, der blev fremsat på den foregående generalforsamling, kan vedtages, hvis det/de, uden hensyn til antallet af tilstedeværende medlemmer, opnår 2/3 flertal.
Fuldmagt kan udfærdiges af stemmeberettigede og anvendes ved afstemninger. Der kan kun medbringes 2 fuldmagter per deltager.
Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal stiles skriftligt til bestyrelsen senest en uge (5 hverdage) før generalforsamlingens afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet eller mindst 2/3 af medlemmerne fremsætter begæring herom til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen er da forpligtet til at indkalde til denne ekstraordinære generalforsamling indenfor en måned efter begæringens modtagelse.
Indkaldelse sker som for den ordinære generalforsamlings vedkommende.

§ 6

Bestyrelsen
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Valgbare er kun personer over 18 år. Genvalg kan finde sted.
Opstår der vakance (det forhold, at en bestyrelsesstilling bliver ledig) indenfor bestyrelsen, indtræder bestyrelsessuppleanten.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder som minimum med en næstformand og en sekretær blandt dens medlemmer, samt bestemmer sin egen forretningsorden. Ved valg af formand og kasserer skal det tages i betragtning, at formanden kun er på valg i lige, og kassereren kun på valg i ulige år.
Klubben tegnes af formanden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 af dens medlemmer er til stede, heriblandt formanden.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen udfærdiger ordensregler for benyttelse af klatrefaciliteterne og klubben.

§ 7

Kontingent

Kontingentet for kommende regnskabsperiode fastlægges af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Bestyrelsen kan beslutte at personer, der ønsker medlemskab af klubben i løbet af sidste halvår, kan betale reduceret kontingent svarende til mindst 1/12 af årskontingentet pr resterende måned frem til kontingentårets afslutning. Kassereren er kontingentfri.
Kontingentåret er 1. januar til 31. december.

§ 8

Regnskab
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, der, sammen med en revisorsuppleant, vælges for et år ad gangen.
Snarest efter regnskabsårets udløb, senest 1. februar, afleveres regnskabet af klubbens kasserer til den valgte revisor, som afgiver det reviderede regnskab med påtegning om revisionens gennemførelse og evt. bemærkninger til klubbens formand, der herefter er forpligtet til at lade det offentliggøre senest ved den ordinære generalforsamling.

§ 9

Klubben tegnes i økonomisk henseende ved underskrift af kassereren og et medlem af bestyrelsen i forening.
Bestyrelsen kan meddele prokura (fuldmagt, givet til at handle på klubbens vegne).

§ 10

Eksklusion af klubben
Kontingentrestance udover den 1. februar medfører automatisk eksklusion af klubben.
Herudover kan bestyrelsen beslutte at ekskludere medlemmer omgående f.eks. pga. alvorlig tilsidesættelse af ordensreglerne. En sådan eksklusion kan forelægges til godkendelse på førstkommende generalforsamling under punktet Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer.

§ 11

Klubbens opløsning
Klubben kan kun opløses efter beslutning herom på en dertil indkaldt generalforsamling efter samme indvarslingsregler som for den ordinære generalforsamling.
Beslutningen kræver et flertal på mindst ¾ af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.
I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens formue et almennyttigt formål i Næstved kommune med ønske om, at midlerne anvendes til aktiviteter, der tjener klatresporten bedst mulig.

Vedtægterne blev vedtaget på den stiftende generalforsamling 1.-11.2007
Ændret 20. dec. 2007
Ændret 24. mar. 2011
Ændret 31. mar. 2016

Dirigent: ……………Anders Risager……………………………..

Bestyrelsens medlemmer:

Formand …………..Just Larsen……………………………..

Næstformand ……..Jacob Jørgensen………………………

Kasserer ……………Erik Løfgren……………………………

Best. medlem ……..René Christensen…………………..…

Best. medlem ………Joe Schaufuss..………………

Man er naturligvis altid velkommen til at kontakte Næstved Klatreklub.

Adresser

Udendørs klatring på tårn – KFUM spejderne, Ringstedgade 237, 4700 Næstved

Indendørs klatring på væg – Næstved Gymnasium, Nygårdsvej 43, 4700 Næstved

 

Post sendes til:

Næstved Klatreklub

c/o Jacob Jørgensen

Åtoften 5

4700 Næstved

 

Du kan også sende en mail til formanden (Jacob Jørgensen):

 

Jacob Jørgensen

Formand

Skriv til Jacob

 

Du er også velkommen til at besøge os på Facebook og Instagram:

 

https://www.facebook.com/groups/nkklub/

https://www.facebook.com/nklsiden/

https://instagram.com/naestved_klatreklub?utm_medium=copy_link